xem bói năm sinh

Xem tướng đoán số mệnh: Xem tướng mặt ở Cung Tật ách

Người có đường vân xung quanh cung Tật ách sẽ gặp bệnh tật triền miên, người có các bộ vị nhìn khô héo, nhọn lệch, cuối đời sẽ phải chịu khổ. Người có khí sắc cung này tựa như mây khói mù mịt, tất sẽ gặp tai họa giáng lâm. Cung Tật ách trên khuông mặt (cung thứ more »